2018-08-21

Kontrole

 • W dniach 29 września - 19 października 2011 r. pracownicy Biura Kontroli Urzędu Marszałkowskiego przeprowadzili kontrolę finansową za okres 1 stycznia - 31 grudnia 2010 r.
 • W dniach 28 stycznia - 21 lutego 2011 r. inspektor kontroli ZUS dokonał kontroli zgodnie z ustawą o systemie ubezpieczeń społecznych oraz upoważnieniem do kontroli.
 • W terminie 20 lipca - 5 sierpnia 2009 r. inspektor Biura Kontroli Urzędu Marszałkowskiego przeprowadził kontrolę finansową w zakresie 5% wydatków.
 • W dniach 15-17 lipca 2009 r. inspektor Biura Kontroli Urzędu Marszałkowskiego dokonał kontroli sprawdzającej wykonanie zaleceń pokontrolnych.
 • W dniu 29 czerwca 2009 r. pracownik Archiwum Państwowego przeprowadził kontrolę archiwum zakładowego - realizacja zaleceń pokontrolnych do 31 grudnia 2009 r.
 • W dniach od 9 do 19 grudnia 2008 r. pracownicy Departamentu Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego przeprowadzili kontrolę problemową realizacji zadania w ramach Programu Operacyjnego "Mecenat 2008".
 • W dniach 13 i 14 maja 2008 r. inspektor pracy dokonał kontroli przestrzegania przepisów BHP - postanowienia wystąpienia i nakazu wykonano.
 • W dniach od 2 do 21 kwietnia 2008 r. inspektor oddziału kontroli finansowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego przeprowadził kontrolę finansową za okres od 1 stycznia do 31 marca 2008 r. - zalecenia zawarte w wystąpieniu pokontrolnym zrealizowano.
 • W dniach od 28 do 30 stycznia 2008 r. zespół pracowników upoważnionych przez Wojewodę Świętokrzyskiego przeprowadził kontrolę projektu w ramach ZPORR "Adaptacja budynku przy ul. Ściegiennego dla potrzeb funkcjonowania Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej" - wynik kontroli pozytywny; nieprawidłowości nie stwierdzono.
 • W dniach od 15 do 20 listopada 2007 r. pracownicy delegowani przez dyrektora Departamentu Promocji, Edukacji, Kultury Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach przeprowadzili kontrolę dot. zadań realizowanych w ramach programu "Mecenat 2007".
 • W dniach od 24 kwietnia do 25 maja 2007 r. w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Kielcach pracownik Urzędu Marszałkowskiego przeprowadził kontrolę problemową w zakresie: sprawdzenia celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków oraz sprawdzenia, czy kierownik jednostki ustalił w formie pisemnej procedury w zakresie wynikającym z art. 47 ust. 2. Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. nr 249, poz. 2104 z późn. zm.). Kontrola obejmowała okres od 1 stycznia do 30 kwietnia 2007 r.
 • W dniach od 27 września do 16 października oraz w dniu 9 listopada 2006 r. w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Kielcach pracownicy Urzędu Marszałkowskiego przeprowadzili kontrolę finansową. Kontrolą objęto okres od 1 stycznia 2006 r. do 31 sierpnia 2006 r. w zakresie: sprawdzenia prawidłowości pobierania i gromadzenia środków publicznych, prawidłowości zaciągania zobowiązań finansowych, prawidłowości dokonywania wydatków ze środków publicznych oraz prowadzenia procedur kontroli finansowej. Kontrola nie stwierdziła nieprawidłowości.
 • W dniach od 8 do 25 listopada 2006 r. przeprowadzono kontrolę projektu pn. Adaptacja budynku przy ul. Ściegiennego dla potrzeb funkcjonowania Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Kielcach realizowanego w ramach ZPORR, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Kontrolę przeprowadził zespół pracowników Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach. Kontrolą objęto prawidłowość realizacji projektu, w tym sposób przechowywania i kompletność dokumentacji, stosowanie prawa zamówień publicznych, realizację planu rzeczowego i planu finansowego, zgodność wdrażania projektu z zawartą umową, monitoring rzeczowo-finansowy, sprawozdawczość merytoryczną i finansową, system księgowy, wydatkowanie środków, kwalifikowalność poniesionych wydatków, umowy z wykonawcami w zakresie zgodności z obowiązującymi przepisami prawa, prawidłowość dokonywania płatności na rzecz wykonawców, promocję projektu w zakresie zgodności z wytycznymi i wnioskiem aplikacyjnym, wykonalność instytucjonalną projektu, w tym: zakresy czynności oraz odpowiedzialność poszczególnych osób w procesie wdrażania. W wyniku przeprowadzonej kontroli nieprawidłowości nie stwierdzono.
 • W dniu 17 sierpnia 2012 r. pracownik Archiwum Państwowego przeprowadził kontrolę archiwum zakładowego.
 • W dniu 22 listopada 2012 r. przeprowadzono kontrolę zabezpieczenia dóbr kultury, bezpieczeństwa pożarowego oraz danych osobowych zgodnie z upoważnieniem
 • W dniu 14 marca 2013 r. pracownik Biura Kontroli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego przeprowadził kontrolę problemową finansową za okres od 1 stycznia 2012 do 31 grudnia 2012 r.
 • W dniach 22 kwietnia - 12 maja 2015 r. pracownicy Biura Kontroli UMWŚ przeprowadzili kontrolę finansową za okres 01 stycznia 2014 – 31 grudnia 2014 r.
 • W dniu 15 lipca 2015 r. pracownik Archiwum Państwowego przeprowadził kontrolę archiwum zakładowego.
 • W dniu 19 listopada 2015 r. przeprowadzono kontrolę przestrzegania przepisów przeciwpożarowych zgodnie z upoważnieniem Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej.
 • W dniach 26 listopada – 11 grudnia 2015 pracownicy Departamentu Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystki Urzędu Marszałkowskiego przeprowadzili kontrolę prowadzenia działalności kulturalnej zgodnie z przepisami i wewnętrznymi regulacjami oraz realizację zadań merytorycznych.
 • W dniach 23 kwietnia - 29 kwietnia pracownik ZUS przeprowadził kontrolę okresową dokumentów.
 • W dniu 21 października 2016 r. pracownicy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego przeprowadzili kontrolę w zakresie spraw obronnych bezpieczeństwa publicznego i ochrony danych osobowych.
 • W dniach 11 - 29 listopada 2017 r. odbyła się kontrola finansowa problemowa za okres 1 stycznia - 31 grudnia 2016 r. przeprowadzona przez pracowników Biura Kontroli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego.
 • W dniu 14 marca 2018 r. przeprowadzono kontrolę problemową dotyczącą spełnienia ustawowych wymogów dot. organizacji systemu ochrony informacji niejawnych w jednostce podległej, w ramach nadzoru prowadzonego przez Zarząd Województwa.

  Protokół


 • W dniu 1 października 2018 r. odbyła się kontrola przestrzegania przepisów o państwowym zasobie archiwalnym i archiwach.

  Protokół


 • W grudniu 2018 r. odbyła się kontrola zarządzania systemem Biuletynu Informacji Publicznej zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz funkcjonowania Elektronicznej Skrzynki Odbiorczej.

  Protokół

  Wystąpienie pokontrolne

  Odpowiedź na wystąpienie pokontrolne


 • W dniach 8 stycznia - 1 marca 2019 r. przeprowadzono audyt „Ocena wdrożenia i przestrzegania Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO) w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Kielcach”.

  Sprawozdanie z audytu


Załączniki

  Kontrola zarządzan...rotokół.pdf 1,04 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Kontrola zarządzan...kontrolne.pdf 743,4 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Kontrola problemowa...rotokół.pdf 2,6 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Kontrola przestrzeg...rotokół.pdf 4,6 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Kontrola zarządzan...kontrolne.pdf 233,62 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie Nr 11 ...rządczej.pdf 579,79 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Ocena wdrożenia i ... z audytu.pdf 2,48 MB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się