2018-08-21

Kontrole

 • W dniach 29 września - 19 października 2011 r. pracownicy Biura Kontroli Urzędu Marszałkowskiego przeprowadzili kontrolę finansową za okres 1 stycznia - 31 grudnia 2010 r.
 • W dniach 28 stycznia - 21 lutego 2011 r. inspektor kontroli ZUS dokonał kontroli zgodnie z ustawą o systemie ubezpieczeń społecznych oraz upoważnieniem do kontroli.
 • W terminie 20 lipca - 5 sierpnia 2009 r. inspektor Biura Kontroli Urzędu Marszałkowskiego przeprowadził kontrolę finansową w zakresie 5% wydatków.
 • W dniach 15-17 lipca 2009 r. inspektor Biura Kontroli Urzędu Marszałkowskiego dokonał kontroli sprawdzającej wykonanie zaleceń pokontrolnych.
 • W dniu 29 czerwca 2009 r. pracownik Archiwum Państwowego przeprowadził kontrolę archiwum zakładowego - realizacja zaleceń pokontrolnych do 31 grudnia 2009 r.
 • W dniach od 9 do 19 grudnia 2008 r. pracownicy Departamentu Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego przeprowadzili kontrolę problemową realizacji zadania w ramach Programu Operacyjnego "Mecenat 2008".
 • W dniach 13 i 14 maja 2008 r. inspektor pracy dokonał kontroli przestrzegania przepisów BHP - postanowienia wystąpienia i nakazu wykonano.
 • W dniach od 2 do 21 kwietnia 2008 r. inspektor oddziału kontroli finansowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego przeprowadził kontrolę finansową za okres od 1 stycznia do 31 marca 2008 r. - zalecenia zawarte w wystąpieniu pokontrolnym zrealizowano.
 • W dniach od 28 do 30 stycznia 2008 r. zespół pracowników upoważnionych przez Wojewodę Świętokrzyskiego przeprowadził kontrolę projektu w ramach ZPORR "Adaptacja budynku przy ul. Ściegiennego dla potrzeb funkcjonowania Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej" - wynik kontroli pozytywny; nieprawidłowości nie stwierdzono.
 • W dniach od 15 do 20 listopada 2007 r. pracownicy delegowani przez dyrektora Departamentu Promocji, Edukacji, Kultury Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach przeprowadzili kontrolę dot. zadań realizowanych w ramach programu "Mecenat 2007".
 • W dniach od 24 kwietnia do 25 maja 2007 r. w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Kielcach pracownik Urzędu Marszałkowskiego przeprowadził kontrolę problemową w zakresie: sprawdzenia celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków oraz sprawdzenia, czy kierownik jednostki ustalił w formie pisemnej procedury w zakresie wynikającym z art. 47 ust. 2. Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. nr 249, poz. 2104 z późn. zm.). Kontrola obejmowała okres od 1 stycznia do 30 kwietnia 2007 r.
 • W dniach od 27 września do 16 października oraz w dniu 9 listopada 2006 r. w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Kielcach pracownicy Urzędu Marszałkowskiego przeprowadzili kontrolę finansową. Kontrolą objęto okres od 1 stycznia 2006 r. do 31 sierpnia 2006 r. w zakresie: sprawdzenia prawidłowości pobierania i gromadzenia środków publicznych, prawidłowości zaciągania zobowiązań finansowych, prawidłowości dokonywania wydatków ze środków publicznych oraz prowadzenia procedur kontroli finansowej. Kontrola nie stwierdziła nieprawidłowości.
 • W dniach od 8 do 25 listopada 2006 r. przeprowadzono kontrolę projektu pn. Adaptacja budynku przy ul. Ściegiennego dla potrzeb funkcjonowania Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Kielcach realizowanego w ramach ZPORR, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Kontrolę przeprowadził zespół pracowników Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach. Kontrolą objęto prawidłowość realizacji projektu, w tym sposób przechowywania i kompletność dokumentacji, stosowanie prawa zamówień publicznych, realizację planu rzeczowego i planu finansowego, zgodność wdrażania projektu z zawartą umową, monitoring rzeczowo-finansowy, sprawozdawczość merytoryczną i finansową, system księgowy, wydatkowanie środków, kwalifikowalność poniesionych wydatków, umowy z wykonawcami w zakresie zgodności z obowiązującymi przepisami prawa, prawidłowość dokonywania płatności na rzecz wykonawców, promocję projektu w zakresie zgodności z wytycznymi i wnioskiem aplikacyjnym, wykonalność instytucjonalną projektu, w tym: zakresy czynności oraz odpowiedzialność poszczególnych osób w procesie wdrażania. W wyniku przeprowadzonej kontroli nieprawidłowości nie stwierdzono.
 • W dniu 17 sierpnia 2012 r. pracownik Archiwum Państwowego przeprowadził kontrolę archiwum zakładowego.
 • W dniu 22 listopada 2012 r. przeprowadzono kontrolę zabezpieczenia dóbr kultury, bezpieczeństwa pożarowego oraz danych osobowych zgodnie z upoważnieniem
 • W dniu 14 marca 2013 r. pracownik Biura Kontroli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego przeprowadził kontrolę problemową finansową za okres od 1 stycznia 2012 do 31 grudnia 2012 r.
 • W dniach 22 kwietnia - 12 maja 2015 r. pracownicy Biura Kontroli UMWŚ przeprowadzili kontrolę finansową za okres 01 stycznia 2014 – 31 grudnia 2014 r.
 • W dniu 15 lipca 2015 r. pracownik Archiwum Państwowego przeprowadził kontrolę archiwum zakładowego.
 • W dniu 19 listopada 2015 r. przeprowadzono kontrolę przestrzegania przepisów przeciwpożarowych zgodnie z upoważnieniem Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej.
 • W dniach 26 listopada – 11 grudnia 2015 pracownicy Departamentu Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystki Urzędu Marszałkowskiego przeprowadzili kontrolę prowadzenia działalności kulturalnej zgodnie z przepisami i wewnętrznymi regulacjami oraz realizację zadań merytorycznych.
 • W dniach 23 kwietnia - 29 kwietnia pracownik ZUS przeprowadził kontrolę okresową dokumentów.
 • W dniu 21 października 2016 r. pracownicy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego przeprowadzili kontrolę w zakresie spraw obronnych bezpieczeństwa publicznego i ochrony danych osobowych.
 • W dniach 11 - 29 listopada 2017 r. odbyła się kontrola finansowa problemowa za okres 1 stycznia - 31 grudnia 2016 r. przeprowadzona przez pracowników Biura Kontroli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego.
 • W dniu 14 marca 2018 r. przeprowadzono kontrolę problemową dotyczącą spełnienia ustawowych wymogów dot. organizacji systemu ochrony informacji niejawnych w jednostce podległej, w ramach nadzoru prowadzonego przez Zarząd Województwa.

  Protokół


 • W dniu 1 października 2018 r. odbyła się kontrola przestrzegania przepisów o państwowym zasobie archiwalnym i archiwach.

  Protokół


 • W grudniu 2018 r. odbyła się kontrola zarządzania systemem Biuletynu Informacji Publicznej zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz funkcjonowania Elektronicznej Skrzynki Odbiorczej.

  Protokół

  Wystąpienie pokontrolne

  Odpowiedź na wystąpienie pokontrolne


 • W dniach 8 stycznia - 1 marca 2019 r. przeprowadzono audyt „Ocena wdrożenia i przestrzegania Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO) w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Kielcach”.

  Sprawozdanie z audytu


Załączniki

Przeczytaj o systemie i przetwarzanych w nim danych

Tożsamość administratora systemu
Administratorem Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej (SSDIP), który służy do udostępniania podmiotowych stron BIP jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-583) przy Al. Ujazdowskich 1/3, który zapewnia jego rozwój i utrzymanie. Minister Cyfryzacji w ramach utrzymywania i udostępniania systemu SSDIP zapewnia bezpieczeństwo publikowanych danych, wymagane funkcjonalności oraz rejestrowanie i nadawanie uprawnień redaktorów BIP dla osób wskazanych we wnioskach podmiotów zainteresowanych utworzeniem własnych stron podmiotowych przy użyciu SSDIP zgodnie z art. 9 ust. 4 pkt 3 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429).
Minister Cyfryzacji, jako administrator systemu SSDIP jest jednocześnie administratorem danych osób wnioskujących o dostęp do SSDIP w celu utworzenia podmiotowych stron BIP oraz osób wyznaczonych do ich redagowania.
Tożsamość administratora danych
Administratorem danych osobowych przetwarzanych w systemie SSDIP w zakresie osób wnioskujących o utworzenie podmiotowej strony BIP oraz osób wyznaczonych do ich redagowania (redaktorów podmiotowych stron BIP) jest Minister Cyfryzacji.

Administratorami danych publikowanych na podmiotowych stronach BIP utworzonych w ramach SSDIP są podmioty, które daną stronę podmiotową BIP utworzyły. Podmioty te decydują o treści danych, w tym treści i zakresie danych osobowych publikowanych na podmiotowych stronach BIP, ich rozmieszczeniu, modyfikacji i usuwaniu.
Minister Cyfryzacji, jako Administrator systemu SSDIP w odniesieniu do materiałów publikowanych na podmiotowych stronach BIP jest podmiotem przetwarzającym. Może on ingerować w treść materiałów publikowanych na poszczególnych stronach podmiotowych BIP jedynie w przypadku, gdy właściwy podmiot, który daną stronę utworzył i nią zarządza utracił do niej dostęp lub z innych przyczyn utracił nad nią kontrolę.
Dane kontaktowe administratora systemu SSDIP
Z administratorem systemu SSDIP można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, pisemnie na adres siedziby administratora, lub na adres ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa.
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych
Administrator systemu SSDIP wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl lub listownie – na adres ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować wyłącznie w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych osób składających wnioski o udostepnienie SSDIP, redaktorów poszczególnych stron BIP, oraz incydentów bezpieczeństwa.
W sprawach przetwarzania danych osobowych zawartych w treści materiałów publikowanych w ramach poszczególnych stron podmiotowych, należy się kontaktować z inspektorem ochrony danych podmiotu, którego strona BIP dotyczy, ich redaktorem lub kierownictwem podmiotu, który daną stronę podmiotowa BIP utworzył.
Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania
Celem przetwarzania danych publikowanych na stronach podmiotowych BIP przez poszczególne podmioty jest udostępnienie informacji publicznej wytworzonej w urzędzie i dotyczącej działalności urzędu. Podstawę prawną publikacji stanowi wypełnienie obowiązku prawnego, o którym mowa w art. 8 oraz art. 9 ust 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
Celem udostępniania systemu SSDIP przez Ministra Cyfryzacji jest umożliwienie podmiotom zobowiązanym, o których mowa w art. 4 ust 1 i 2 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, utworzenia i prowadzenia własnych stron BIP (co wynika z art. 9 ust. 4 pkt 3 oraz art. 9 ust. 4a ww. ustawy).
Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych
Dane osobowe w zakresie imienia, nazwiska, nr telefonu, nr faksu dotyczące redaktorów podmiotowych stron BIP oraz dane osobowe publikowane w ramach treści materiałów zamieszczanych na poszczególnych podmiotowych stronach BIP są danymi udostępnianymi publicznie bez żadnych ograniczeń, w tym Centralnemu Ośrodkowi Informatycznemu w Warszawie przy Alejach Jerozolimskich 132-136, któremu Ministerstwo Cyfryzacji powierzyło przetwarzanie danych przetwarzanych w ramach platformy SSDIP.
Okres przechowywania danych
Dane dotyczące osób wnioskujących o udostępnienie systemu SSDIP oraz dane osób wyznaczonych na redaktorów stron podmiotowych przechowywane są przez czas, w jakim osoby te pełniły swoje funkcje oraz przez okres wskazany w przepisach prawa po okresie, w którym osoby te przestały pełnić swoje funkcje.
Dane osobowe osób zawarte w materiałach publikowanych w ramach podmiotowych stron BIP przechowywane są przez okres ustalony przez osoby zarządzające treścią tych stron.
Prawa podmiotów danych
Osoby, których dane są przetwarzane w systemie głównym SSDIP, w tym osoby składające wnioski o przyznanie dostępu do SSDIP oraz osoby będące redaktorami podmiotowych stron BIP, mają prawo dostępu do swoich danych, prawo do sprzeciwu, prawo ograniczenia przetwarzania oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej. Z wnioskiem w sprawie realizacji ww. praw należy się zwracać do administratora systemu tj. Ministra Cyfryzacji lub wyznaczonego inspektora ochrony danych na adres iod@mc.gov.pl.
Osoby, których dane są publikowane w ramach treści materiałów zamieszczanych na podmiotowych stronach BIP maja prawo dostępu do danych, prawo do sprzeciwu, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, w którym ich publikacja jest wymagana. Z wnioskiem w sprawie realizacji ww. praw należy się zwracać do administratora danych podmiotu, którego dana strona BIP dotyczy, lub wyznaczonego przez niego inspektora ochrony danych.
Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Osobom, których dane są przetwarzane w systemie SSDIP lub na podmiotowych stronach BIP publikowanych przez poszczególne podmioty przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych
Przetwarzanie danych osobowych osób składających wnioski o dostęp do SSDIP oraz osób wyznaczonych do redakcji poszczególnych stron podmiotowych BIP jest niezbędne dla zapewnienia kontroli dostępu i wynika z przepisu prawa, tj. art. 9 ust. 4 pkt 3 oraz art. 9 ust. 4a ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429) oraz § 15 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. Nr 10, poz. 68), w związku z art. 20a ustawy z dnia 17 lutego o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 700, 730, 848, 1590 i 2294) i przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2247).
Publikowanie danych osobowych na stronie systemu SSDIP oraz na podmiotowych stronach BIP jest dopuszczalne tylko wtedy, jeśli wynika z przepisów prawa, lub jeśli administrator danych uzyskał zgodę tych osób na ich publikację.Zapoznałem się..