2018-03-16

Struktura organizacyjna

Dyrekcja
tel. 41-344-70-74, 41-361-53-51, faks 41-344-59-21
e-mail: sekretariat@wbp.kielce.pl

Dyrektor: Andrzej Dąbrowski
e-mail: andrzej.dabrowski@wbp.kielce.pl
Główny Bibliotekarz
Główny Bibliotekarz: Anna Godowska
tel. +48 41-361-53-51 w. 203
e-mail: anna.godowska@wbp.kielce.pl
Dział Gromadzenia i Opracowania Zbiorów
tel. 41-340-03-27, 41-361-53-51 w. 127
e-mail działu: gromadzenie@wbp.kielce.pl

Kierownik: Anna Liszka
e-mail: anna.liszka@wbp.kielce.pl

W skład Działu wchodzą: wieloosobowe stanowisko ds. gromadzenia zbiorów, wieloosobowe stanowisko ds. ewidencji zbiorów oraz Oddział Opracowania Zbiorów. Podstawowym zadaniem Działu jest gromadzenie, we współpracy z innymi działami WBP, materiałów bibliotecznych odpowiednich do potrzeb czytelników (z uwzględnieniem wiedzy o Regionie Świętokrzyskim) oraz klasyfikacja i opracowanie zbiorów.
Stanowisko ds. ewidencji zbiorów
tel. 41-340-03-28, 41-361-53-51 w. 128

Główny specjalista ds. ewidencji zbiorów: Małgorzata Soboń
e-mail: malgorzata.sobon@wbp.kielce.pl
Oddział Opracowania Zbiorów
tel. 41-340-03-23, 41-361-53-51 w. 123
e-mail działu: opracowanie@wbp.kielce.pl

Oddział dokonuje bieżącego i retrospektywnego opracowania zbiorów pod względem formalnym i rzeczowym - z wyjątkiem czasopism, dokumentów życia społecznego, rękopisów, starodruków, nut, ekslibrisów, mikrofilmów i grafiki.
Dział Udostępniania Zbiorów
tel. 41-342-66-77, 41-361-53-51 w. 156

Kierownik: Paweł Surowiec
e-mail: pawel.surowiec@wbp.kielce.pl

W skład Działu wchodzą: Wypożyczalnia Ogólna i "Książki mówionej", Czytelnia Ogólna z magazynami, Mediateka oraz punkt rejestracji czytelników i informacji o ofercie WBP. Dział przechowuje, udostępnia i popularyzuje zbiory za pośrednictwem jednostek wchodzących w jego skład, a także realizuje zadania wypożyczalni międzybibliotecznej WBP.
Punkt rejestracji czytelników i informacji o ofercie Biblioteki
tel. 41-361-53-51 w. 101
e-mail: wypozyczalnia@wbp.kielce.pl
Wypożyczalnia Ogólna
tel. 41-344-53-84, 41-361-53-51 w. 140, 142
e-mail: wypozyczalnia@wbp.kielce.pl

Udostępnia na zewnątrz ok. 250-tysięczny zbiór książek, wydanych po 1950 r. (także w językach obcych), ponad 4000 tytułów "książki mówionej", w tym ok. 2500 tytułów audiobooków. Wypożyczalnia zapewnia czytelnikom wolny dostęp do ponad 30 tys. książek naukowych, popularnonaukowych z różnych dziedzin wiedzy oraz literatury pięknej dla dorosłych.

Regulamin Wypożyczalni Ogólnej
Wypożyczalnia Międzybiblioteczna
tel. 41-342-66-77, 41-361-53-51 w. 156
e-mail: wypmb@wbp.kielce.pl

Wypożyczalnia międzybiblioteczna na życzenie czytelników sprowadza do czytelni materiały, których brakuje w zbiorach bibliotek kieleckich.
Czytelnia Ogólna
tel. 41-361-53-51 w. 160 lub 236
e-mail: czytelnia@wbp.kielce.pl

Kierownik: Barbara Grzęda

Udostępnia na miejscu księgozbiór podręczny (kilkanaście tysięcy książek z różnych dziedzin wiedzy), bogaty zbiór albumów, archiwalne czasopisma polskie i zagraniczne (współczesne i zabytkowe ok. 2200 tytułów), prasę z bieżącej prenumeraty (ok. 300 tytułów) oraz publikacje na nośnikach elektronicznych. Zapewnia wolny dostęp do księgozbioru oraz bieżącej prasy. Posiada ponad 60 miejsc dla czytelników, w tym 25 stanowisk komputerowych z bezpłatnym dostępem do Internetu i różnych baz danych m.in. baz komercyjnych pozyskanych w ramach programu „america@your library®”. Ponadto posiada 4 stanowiska dostosowane do potrzeb osób z dysfunkcją wzroku: 2 multilektory Sara (urządzenia skanująco-czytające), powiększalnik cyfrowy, stanowisko komputerowe z klawiaturą, monitorem i drukarką brajlowską ze specjalistycznym oprogramowaniem SuperNova, udźwiękawiającym system operacyjny i aplikacje.

Czytelnia zapewnia wolny dostęp do księgozbioru podręcznego oraz bieżącej prasy.

Regulamin Czytelni Ogólnej
Medi@teka
tel. 41-340-03-38, 41-361-53-51 w. 238
e-mail: mediateka@wbp.kielce.pl

Kierownik: Halina Sorys

Dysponuje: księgozbiorem tradycyjnym (ponad 15 tys. wol. książek) dla dzieci i młodzieży gimnazjalnej, zbiorem gier planszowych oraz multimediów (ponad 13 tys. płyt CD i DVD z filmami, muzyką), które udostępnia na zewnątrz. Księgozbiór uzupełniają czasopisma (z bieżącej prenumeraty) dla dzieci i młodzieży. Medi@teka posiada 3 stanowiska do gier komputerowych: Microsoft Xbox360, Sony PlayStation 3 oraz Playstation 4 z goglami rzeczywistości wirtualnej - Playstation VR. Prowadzi różne formy pracy z czytelnikiem do lat 15.

Regulamin Medi@teki
Dział Zbiorów Zabytkowych i Regionalnych
tel. 41-340-03-18, 41-361-53-51 w. 218
e-mail działu: dzs@wbp.kielce.pl

Kierownik: Bożena Piasecka
e-mail: bopia@wbp.kielce.pl

Dział zajmuje się gromadzeniem i opracowaniem księgozbioru zabytkowego oraz regionalnego, które udostępniania w Czytelni Zbiorów Zabytkowych oraz Czytelni Zbiorów Regionalnych. Archiwizuje regionalny egzemplarz obowiązkowy (książki, czasopisma, dokumenty życia społecznego).
Czytelnia Zbiorów Zabytkowych
tel. 41-361-53-51 w. 220

Udostępnia rękopisy, książki wydane do 1800 roku (ponad 6000), druki muzyczne, ekslibrisy (ponad 2000), fotografie oraz pocztówki. W Czytelni przechowywanych jest osiem inkunabułów. Najstarszym z nich jest "Catholicon" Joannesa Balbusa. Inne to m.in. dzieła: Wergiliusza, Seneki i Owidiusza. Posiadamy 128 tytułów książek XVI-wiecznych wydanych w 124 woluminach. Książki autorów obcych z tego okresu to m.in. dzieła: Arystotelesa, Cezara, Cycerona, Galena i Platona. Polonika reprezentują: Piotr Górczyński, Jan Herburt, Stanisław Hozjusz, Marcin Kromer, Jan Łaski, Piotr Skarga. Tematyka dzieł XVII-wiecznych, których mamy ponad czterysta woluminów, dotyczy głównie historii, religii, geografii, medycyny i prawa. Największą część stanowią książki z XVIII wieku (m.in. dokumenty dotyczące walk kościuszkowskich i podręczniki KEN-u).

Regulamin Czytelni Zbiorów Zabytkowych
Czytelnia Zbiorów Regionalnych
tel. 41-361-53-51 w. 226

Udostępnia zbiory dotyczące regionu świętokrzyskiego: czasopisma, książki oraz dokumenty życia społecznego. Z wybranego i cały czas powiększającego się zbioru archiwalnej kolekcji Biblioteki można skorzystać także na mikrofilmach i płytach CD. W czytelni Regionalnej można obejrzeć m.in. siedemdziesiąt roczników najstarszego pisma kieleckiego - "Gazety Kieleckiej", kolekcje gazet konspiracyjnych z okresu II wojny światowej, ciekawe i unikatowe książki.

Regulamin Czytelni Zbiorów Regionalnych
Główny Specjalista ds. Systemu Informatycznego
tel. 41-340-03-25, 41-361-53-51 w. 125

Główny Specjalista ds. Systemu Informatycznego: Piotr Łomiński
e-mail: piotr.lominski@wbp.kielce.pl

Jest odpowiedzialny za sprawy informatyzacji pracy WBP i w tym zakresie współpracuje z jej wszystkimi Działami. Administruje siecią komputerową, odpowiada za jej sprawne funkcjonowanie i pełne wykorzystanie dla potrzeb WBP, zapewnia prawidłową pracę sprzętu i niezbędną pomoc serwisową.
Dział Informacji i Bibliografii Regionalnej
tel. 41-344-70-75
e-mail działu: info@wbp.kielce.pl

Kierownik: Michał Pawlicki
tel. 41-340-03-29, 41-361-53-51 w. 229
e-mail: michal.pawlicki@wbp.kielce.pl
INFORMATORIUM
tel. 41-344-70-75, 41-361-53-51 w. 165
e-mail: info@wbp.kielce.pl

Posiada bogaty księgozbiór podręczny i dobrze zorganizowany warsztat informacyjny. Udziela informacji z różnych dziedzin wiedzy, ze szczególnym uwzględnieniem regionu świętokrzyskiego i tematyki związanej z Unią Europejską. Prowadzi Ośrodek Informacji Europejskiej i w tym też zakresie gromadzi różne publikacje. Pomaga w wyszukiwaniu źródeł bibliograficznych na dany temat. Opracowuje i udostępnia bibliografię regionalną województwa świętokrzyskiego, okolicznościowe zestawienia bibliograficzne, katalogi wystaw. Udostępnia komputerowe bazy danych własne i Biblioteki Narodowej. Uczestniczy w tworzeniu ogólnopolskiej bazy PRASA.

Regulamin Informatorium
Ośrodek Informacji Europejskiej
tel. 41-344-70-75, 41-361-53-51 w. 165
e-mail: info@wbp.kielce.pl
Dział Digitalizacji i Zbiorów Cyfrowych
tel. 41-344-41-90, 41-361-53-51 w. 225, 41-361-53-51 w. 224

Kierownik: Aneta Strzępka
e-mail: aneta.strzepka@wbp.kielce.pl
Dział Metodyki, Szkoleń i Analiz
tel. 41-340-03-08, 41-361-53-51 w. 206, 207, 208
e-mail: instrukcyjny@wbp.kielce.pl

Kierownik: Małgorzata Winkler

Sprawuje opiekę merytoryczną nad 270 bibliotekami publicznymi woj. świętokrzyskiego. Organizuje konferencje, szkolenia, dokształcanie i doskonalenie zawodowe bibliotekarzy w województwie. Opracowuje analizy stanu czytelnictwa, bibliotek i procesów w nich zachodzących. Dysponuje księgozbiorem fachowym z zakresu bibliotekoznawstwa.
Dział Administracyjno-Gospodarczy
tel. 41-340-03-04, 41-340-03-06, 41-361-53-51 w. 104, 106, faks 41-362-25-66
e-mail: administracja@wbp.kielce.pl

Kierownik: Michał Pietrusik
e-mail: michal.pietrusik@wbp.kielce.pl

Zajmuje się sprawami administracyjno-gospodarczymi oraz osobowymi wszystkich pracowników.
Dział Księgowości
tel. 41-340-03-07, 41-340-03-09, 41-361-53-51 w.107, 109
e-mail: ksiegowosc@wbp.kielce.pl

Główna Księgowa: Monika Sztuk
e-mail: monika.sztuk@wbp.kielce.pl

Prowadzi rachunkowość biblioteki, gospodarkę kasową oraz kontrolę wewnętrzną w zakresie majątkowo-finansowym. Opracowuje plany finansowe i plany pracy oraz sprawozdania finansowe i analizy ekonomiczne.
Dział Obsługi Technicznej
tel. 41-340-03-02, 41-361-53-51 w. 102

Kierownik: Marek Dula
e-mail: marek.dula@wbp.kielce.pl
Specjalista: Dariusz Kosno
e-mail: zamowienia@wbp.kielce.pl
Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Dariusz Kosno
e-mail: iodo@wbp.kielce.pl

Załączniki

  Regulamin Czytelni Ogólnej.pdf 64,17 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Regulamin Czytelni ...gionalnej.pdf 53,77 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Regulamin Czytelni ...bytkowych.pdf 49,53 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Regulamin Informatorium.pdf 60,15 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Regulamin Wypożycz...Mediateki.pdf 85 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się