2018-03-16

Struktura organizacyjna

Dyrekcja
tel. 41-344-70-74, 41-361-53-51, faks 41-344-59-21
e-mail: sekretariat@wbp.kielce.pl

Dyrektor: Andrzej Dąbrowski
e-mail: andrzej.dabrowski@wbp.kielce.pl
Główny Bibliotekarz
Główny Bibliotekarz: Anna Godowska
tel. +48 41-361-53-51 w. 203
e-mail: anna.godowska@wbp.kielce.pl
Dział Gromadzenia i Opracowania Zbiorów
tel. 41-340-03-27, 41-361-53-51 w. 127
e-mail działu: gromadzenie@wbp.kielce.pl

Kierownik: Anna Liszka
e-mail: anna.liszka@wbp.kielce.pl

W skład Działu wchodzą: wieloosobowe stanowisko ds. gromadzenia zbiorów, wieloosobowe stanowisko ds. ewidencji zbiorów oraz Oddział Opracowania Zbiorów. Podstawowym zadaniem Działu jest gromadzenie, we współpracy z innymi działami WBP, materiałów bibliotecznych odpowiednich do potrzeb czytelników (z uwzględnieniem wiedzy o Regionie Świętokrzyskim) oraz klasyfikacja i opracowanie zbiorów.
Stanowisko ds. ewidencji zbiorów
tel. 41-340-03-28, 41-361-53-51 w. 128

Główny specjalista ds. ewidencji zbiorów: Małgorzata Soboń
e-mail: malgorzata.sobon@wbp.kielce.pl
Oddział Opracowania Zbiorów
tel. 41-340-03-23, 41-361-53-51 w. 123
e-mail działu: opracowanie@wbp.kielce.pl

Oddział dokonuje bieżącego i retrospektywnego opracowania zbiorów pod względem formalnym i rzeczowym - z wyjątkiem czasopism, dokumentów życia społecznego, rękopisów, starodruków, nut, ekslibrisów, mikrofilmów i grafiki.
Dział Udostępniania Zbiorów
tel. 41-342-66-77, 41-361-53-51 w. 156

Kierownik: Paweł Surowiec
e-mail: pawel.surowiec@wbp.kielce.pl
 
Zastępca kierownika: Barbara Grzęda
e-mail: barbara.grzeda@wbp.kielce.pl

W skład Działu wchodzą: Wypożyczalnia Ogólna i "Książki mówionej", Czytelnia Ogólna z magazynami, Mediateka oraz punkt rejestracji czytelników i informacji o ofercie WBP. Dział przechowuje, udostępnia i popularyzuje zbiory za pośrednictwem jednostek wchodzących w jego skład, a także realizuje zadania wypożyczalni międzybibliotecznej WBP.
Punkt rejestracji czytelników i informacji o ofercie Biblioteki
tel. 41-361-53-51 w. 101
e-mail: wypozyczalnia@wbp.kielce.pl
Wypożyczalnia Ogólna
tel. 41-344-53-84, 41-361-53-51 w. 140, 142
e-mail: wypozyczalnia@wbp.kielce.pl

Udostępnia na zewnątrz ponad 300-tysięczny zbiór książek, wydanych po 1950 r. (także w językach obcych), ok. 2450 tytułów „książki mówionej” na urządzenie Czytak dla osób niedowidzących. Wypożyczalnia zapewnia czytelnikom wolny dostęp do ponad 40 tys. książek naukowych, popularnonaukowych z różnych dziedzin wiedzy oraz literatury pięknej dla dorosłych, a także ponad 66000 e-booków na platformie Legimi i 2666 tytułów książek naukowych w bazie IBUK libra. Czytelnicy mogą również samodzielnie wypożyczać książki korzystając z Bibliomatu i Książkomatu.

Regulamin Wypożyczalni Ogólnej
Wypożyczalnia Międzybiblioteczna
tel. 41-342-66-77, 41-361-53-51 w. 156
e-mail: wypmb@wbp.kielce.pl

Wypożyczalnia międzybiblioteczna na życzenie czytelników sprowadza do czytelni materiały, których brakuje w zbiorach bibliotek kieleckich.
Czytelnia Ogólna
tel. 41-361-53-51 w. 160 lub 236
e-mail: czytelnia@wbp.kielce.pl

Udostępnia na miejscu księgozbiór podręczny (kilkanaście tysięcy książek z różnych dziedzin wiedzy), bogaty zbiór albumów, archiwalne czasopisma polskie i zagraniczne (współczesne i zabytkowe - ok. 2300 tytułów), prasę z bieżącej prenumeraty (ok. 200 tytułów) oraz publikacje na nośnikach elektronicznych. Zapewnia wolny dostęp do księgozbioru oraz bieżącej prasy. Posiada ponad 30 miejsc dla czytelników, w tym stanowiska umożliwiające skorzystanie z różnych baz danych m.in. baz komercyjnych pozyskanych w ramach programu „america@your library®”, bazy prawniczej Lex Sigma oraz cyfrowej międzybibliotecznej wypożyczalni publikacji naukowych ACADEMICA. Ponadto posiada 4 stanowiska dostosowane do potrzeb osób z dysfunkcją wzroku: 2 multilektory Sara (urządzenia skanująco-czytające), powiększalnik cyfrowy, stanowisko komputerowe z klawiaturą, monitorem i drukarką brajlowską ze specjalistycznym oprogramowaniem SuperNova, udźwiękawiającym system operacyjny i aplikacje.

Regulamin Czytelni Ogólnej
Medi@teka
tel. 41-340-03-38, 41-361-53-51 w. 238
e-mail: mediateka@wbp.kielce.pl

Kierownik: Halina Sorys

Dysponuje: księgozbiorem tradycyjnym (ok. 22 tys. wol. książek - w wolnym dostępie do półek) dla dzieci i młodzieży, bogatym zbiorem gier planszowych oraz multimediów (ponad 16 tys. płyt CD i DVD z filmami, muzyką oraz ok. 5000 audiobooków), które udostępnia na zewnątrz. Księgozbiór uzupełniają czasopisma (z bieżącej prenumeraty) dla dzieci i młodzieży oraz ponad 1000 płyt gramofonowych. Medi@teka posiada 8 stanowisk komputerowych z bezpłatnym dostępem do Internetu, 3 stanowiska do gier komputerowych: Microsoft Xbox360, Sony PlayStation 3 oraz PlayStation 4 z goglami wirtualnej rzeczywistości - Playstation VR. Prowadzi różne formy pracy z czytelnikiem do lat 15.

Regulamin Medi@teki
Dział Zbiorów Zabytkowych i Regionalnych
tel. 41-340-03-18, 41-361-53-51 w. 218
e-mail działu: dzs@wbp.kielce.pl

Kierownik: Edyta Watras
e-mail: edyta.watras@wbp.kielce.pl

Dział zajmuje się gromadzeniem i opracowaniem księgozbioru zabytkowego oraz regionalnego, które udostępniania w Czytelni Zbiorów Zabytkowych oraz Czytelni Zbiorów Regionalnych. Archiwizuje regionalny egzemplarz obowiązkowy (książki, czasopisma, dokumenty życia społecznego).
Czytelnia Zbiorów Zabytkowych
tel. 41-361-53-51 w. 220

Udostępnia rękopisy, książki wydane do 1800 roku (ponad 6000), druki muzyczne, ekslibrisy (ponad 2000), fotografie oraz pocztówki. W Czytelni przechowywanych jest osiem inkunabułów. Najstarszym z nich jest "Catholicon" Joannesa Balbusa. Inne to m.in. dzieła: Wergiliusza, Seneki i Owidiusza. Posiadamy 128 tytułów książek XVI-wiecznych wydanych w 124 woluminach. Książki autorów obcych z tego okresu to m.in. dzieła: Arystotelesa, Cezara, Cycerona, Galena i Platona. Polonika reprezentują: Piotr Górczyński, Jan Herburt, Stanisław Hozjusz, Marcin Kromer, Jan Łaski, Piotr Skarga. Tematyka dzieł XVII-wiecznych, których mamy ponad czterysta woluminów, dotyczy głównie historii, religii, geografii, medycyny i prawa. Największą część stanowią książki z XVIII wieku (m.in. dokumenty dotyczące walk kościuszkowskich i podręczniki KEN-u).

Regulamin Czytelni Zbiorów Zabytkowych
Czytelnia Zbiorów Regionalnych
tel. 41-361-53-51 w. 226

Udostępnia zbiory dotyczące regionu świętokrzyskiego: czasopisma, książki oraz dokumenty życia społecznego. Z wybranego i cały czas powiększającego się zbioru archiwalnej kolekcji Biblioteki można skorzystać także na mikrofilmach i płytach CD. W czytelni Regionalnej można obejrzeć m.in. siedemdziesiąt roczników najstarszego pisma kieleckiego - "Gazety Kieleckiej", kolekcje gazet konspiracyjnych z okresu II wojny światowej, ciekawe i unikatowe książki.

Regulamin Czytelni Zbiorów Regionalnych
Zespół Obsługi Informatycznej
tel. 41-340-03-25, 41-361-53-51 w. 125

Główny Specjalista ds. Systemu Informatycznego: Piotr Łomiński
e-mail: piotr.lominski@wbp.kielce.pl

Jest odpowiedzialny za sprawy informatyzacji pracy WBP i w tym zakresie współpracuje z jej wszystkimi Działami. Administruje siecią komputerową, odpowiada za jej sprawne funkcjonowanie i pełne wykorzystanie dla potrzeb WBP, zapewnia prawidłową pracę sprzętu i niezbędną pomoc serwisową.
Dział Informacji i Bibliografii Regionalnej
tel. 41-344-70-75
e-mail działu: info@wbp.kielce.pl

Kierownik: Michał Pawlicki
tel. 41-340-70-75, 41-361-53-51 w. 165
e-mail: michal.pawlicki@wbp.kielce.pl
INFORMATORIUM
tel. 41-344-70-75, 41-361-53-51 w. 165
e-mail: info@wbp.kielce.pl

Posiada bogaty księgozbiór podręczny i dobrze zorganizowany warsztat informacyjny. Udziela informacji z różnych dziedzin wiedzy, ze szczególnym uwzględnieniem regionu świętokrzyskiego i tematyki związanej z Unią Europejską. Prowadzi Ośrodek Informacji Europejskiej i w tym też zakresie gromadzi różne publikacje. Pomaga w wyszukiwaniu źródeł bibliograficznych na dany temat. Opracowuje i udostępnia bibliografię regionalną województwa świętokrzyskiego, okolicznościowe zestawienia bibliograficzne, katalogi wystaw. Udostępnia komputerowe bazy danych własne i Biblioteki Narodowej. Uczestniczy w tworzeniu ogólnopolskiej bazy PRASA.

Regulamin Informatorium
Ośrodek Informacji Europejskiej
tel. 41-344-70-75, 41-361-53-51 w. 165
e-mail: info@wbp.kielce.pl
Dział Digitalizacji i Zbiorów Cyfrowych
tel. +48 41 361-53-51 w. 229, 224

Kierownik: Aneta Strzępka
e-mail: aneta.strzepka@wbp.kielce.pl
Dział Metodyki, Szkoleń i Analiz
tel. 41-340-03-08, 41-361-53-51 w. 206, 207, 208
e-mail: instrukcyjny@wbp.kielce.pl

Kierownik: Małgorzata Winkler

Sprawuje opiekę merytoryczną nad 270 bibliotekami publicznymi woj. świętokrzyskiego. Organizuje konferencje, szkolenia, dokształcanie i doskonalenie zawodowe bibliotekarzy w województwie. Opracowuje analizy stanu czytelnictwa, bibliotek i procesów w nich zachodzących. Dysponuje księgozbiorem fachowym z zakresu bibliotekoznawstwa.
Dział Administracyjno-Gospodarczy
tel. 41-340-03-04, 41-340-03-06, 41-361-53-51 w. 104, 106, faks 41-362-25-66
e-mail: administracja@wbp.kielce.pl

Kierownik: Michał Pietrusik
e-mail: michal.pietrusik@wbp.kielce.pl

Zajmuje się sprawami administracyjno-gospodarczymi oraz osobowymi wszystkich pracowników.
Dział Księgowości
tel. 41-340-03-07, 41-340-03-09, 41-361-53-51 w.107, 109
e-mail: ksiegowosc@wbp.kielce.pl

Główna Księgowa: Monika Sztuk
e-mail: monika.sztuk@wbp.kielce.pl

Prowadzi rachunkowość biblioteki, gospodarkę kasową oraz kontrolę wewnętrzną w zakresie majątkowo-finansowym. Opracowuje plany finansowe i plany pracy oraz sprawozdania finansowe i analizy ekonomiczne.
Dział Obsługi Technicznej
tel. 41-340-03-02, 41-361-53-51 w. 102

Kierownik: Marek Dula
e-mail: marek.dula@wbp.kielce.pl
Specjalista: Dariusz Kosno
e-mail: zamowienia@wbp.kielce.pl
Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Dariusz Kosno
e-mail: iodo@wbp.kielce.pl

Przeczytaj o systemie i przetwarzanych w nim danych

Tożsamość administratora systemu
Administratorem Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej (SSDIP), który służy do udostępniania podmiotowych stron BIP jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-583) przy Al. Ujazdowskich 1/3, który zapewnia jego rozwój i utrzymanie. Minister Cyfryzacji w ramach utrzymywania i udostępniania systemu SSDIP zapewnia bezpieczeństwo publikowanych danych, wymagane funkcjonalności oraz rejestrowanie i nadawanie uprawnień redaktorów BIP dla osób wskazanych we wnioskach podmiotów zainteresowanych utworzeniem własnych stron podmiotowych przy użyciu SSDIP zgodnie z art. 9 ust. 4 pkt 3 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429).
Minister Cyfryzacji, jako administrator systemu SSDIP jest jednocześnie administratorem danych osób wnioskujących o dostęp do SSDIP w celu utworzenia podmiotowych stron BIP oraz osób wyznaczonych do ich redagowania.
Tożsamość administratora danych
Administratorem danych osobowych przetwarzanych w systemie SSDIP w zakresie osób wnioskujących o utworzenie podmiotowej strony BIP oraz osób wyznaczonych do ich redagowania (redaktorów podmiotowych stron BIP) jest Minister Cyfryzacji.

Administratorami danych publikowanych na podmiotowych stronach BIP utworzonych w ramach SSDIP są podmioty, które daną stronę podmiotową BIP utworzyły. Podmioty te decydują o treści danych, w tym treści i zakresie danych osobowych publikowanych na podmiotowych stronach BIP, ich rozmieszczeniu, modyfikacji i usuwaniu.
Minister Cyfryzacji, jako Administrator systemu SSDIP w odniesieniu do materiałów publikowanych na podmiotowych stronach BIP jest podmiotem przetwarzającym. Może on ingerować w treść materiałów publikowanych na poszczególnych stronach podmiotowych BIP jedynie w przypadku, gdy właściwy podmiot, który daną stronę utworzył i nią zarządza utracił do niej dostęp lub z innych przyczyn utracił nad nią kontrolę.
Dane kontaktowe administratora systemu SSDIP
Z administratorem systemu SSDIP można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, pisemnie na adres siedziby administratora, lub na adres ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa.
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych
Administrator systemu SSDIP wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl lub listownie – na adres ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować wyłącznie w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych osób składających wnioski o udostepnienie SSDIP, redaktorów poszczególnych stron BIP, oraz incydentów bezpieczeństwa.
W sprawach przetwarzania danych osobowych zawartych w treści materiałów publikowanych w ramach poszczególnych stron podmiotowych, należy się kontaktować z inspektorem ochrony danych podmiotu, którego strona BIP dotyczy, ich redaktorem lub kierownictwem podmiotu, który daną stronę podmiotowa BIP utworzył.
Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania
Celem przetwarzania danych publikowanych na stronach podmiotowych BIP przez poszczególne podmioty jest udostępnienie informacji publicznej wytworzonej w urzędzie i dotyczącej działalności urzędu. Podstawę prawną publikacji stanowi wypełnienie obowiązku prawnego, o którym mowa w art. 8 oraz art. 9 ust 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
Celem udostępniania systemu SSDIP przez Ministra Cyfryzacji jest umożliwienie podmiotom zobowiązanym, o których mowa w art. 4 ust 1 i 2 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, utworzenia i prowadzenia własnych stron BIP (co wynika z art. 9 ust. 4 pkt 3 oraz art. 9 ust. 4a ww. ustawy).
Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych
Dane osobowe w zakresie imienia, nazwiska, nr telefonu, nr faksu dotyczące redaktorów podmiotowych stron BIP oraz dane osobowe publikowane w ramach treści materiałów zamieszczanych na poszczególnych podmiotowych stronach BIP są danymi udostępnianymi publicznie bez żadnych ograniczeń, w tym Centralnemu Ośrodkowi Informatycznemu w Warszawie przy Alejach Jerozolimskich 132-136, któremu Ministerstwo Cyfryzacji powierzyło przetwarzanie danych przetwarzanych w ramach platformy SSDIP.
Okres przechowywania danych
Dane dotyczące osób wnioskujących o udostępnienie systemu SSDIP oraz dane osób wyznaczonych na redaktorów stron podmiotowych przechowywane są przez czas, w jakim osoby te pełniły swoje funkcje oraz przez okres wskazany w przepisach prawa po okresie, w którym osoby te przestały pełnić swoje funkcje.
Dane osobowe osób zawarte w materiałach publikowanych w ramach podmiotowych stron BIP przechowywane są przez okres ustalony przez osoby zarządzające treścią tych stron.
Prawa podmiotów danych
Osoby, których dane są przetwarzane w systemie głównym SSDIP, w tym osoby składające wnioski o przyznanie dostępu do SSDIP oraz osoby będące redaktorami podmiotowych stron BIP, mają prawo dostępu do swoich danych, prawo do sprzeciwu, prawo ograniczenia przetwarzania oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej. Z wnioskiem w sprawie realizacji ww. praw należy się zwracać do administratora systemu tj. Ministra Cyfryzacji lub wyznaczonego inspektora ochrony danych na adres iod@mc.gov.pl.
Osoby, których dane są publikowane w ramach treści materiałów zamieszczanych na podmiotowych stronach BIP maja prawo dostępu do danych, prawo do sprzeciwu, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, w którym ich publikacja jest wymagana. Z wnioskiem w sprawie realizacji ww. praw należy się zwracać do administratora danych podmiotu, którego dana strona BIP dotyczy, lub wyznaczonego przez niego inspektora ochrony danych.
Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Osobom, których dane są przetwarzane w systemie SSDIP lub na podmiotowych stronach BIP publikowanych przez poszczególne podmioty przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych
Przetwarzanie danych osobowych osób składających wnioski o dostęp do SSDIP oraz osób wyznaczonych do redakcji poszczególnych stron podmiotowych BIP jest niezbędne dla zapewnienia kontroli dostępu i wynika z przepisu prawa, tj. art. 9 ust. 4 pkt 3 oraz art. 9 ust. 4a ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429) oraz § 15 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. Nr 10, poz. 68), w związku z art. 20a ustawy z dnia 17 lutego o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 700, 730, 848, 1590 i 2294) i przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2247).
Publikowanie danych osobowych na stronie systemu SSDIP oraz na podmiotowych stronach BIP jest dopuszczalne tylko wtedy, jeśli wynika z przepisów prawa, lub jeśli administrator danych uzyskał zgodę tych osób na ich publikację.Zapoznałem się..